Alla lärare saknar utbildning – särskola förlorar tillståndet

Såväl lärarna som rektorn saknar utbildning – och bara två elever läser på gymnasiesärskolan i Stockholm. Nu har Skolinspektionen beslutat att omedelbart dra in huvudmannens tillstånd.

Ett bolag som driver en gymnasiesärskola i Stockholm har efter Skolinspektionens tillsyn fått sitt tillstånd återkallat. Beslutet gäller med omedelbar verkan eftersom bristerna bedöms vara mycket allvarliga.

”Den verksamhet som bedrivs vid skolan kan inte betraktas som utbildning i skollagens mening”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Endast två elever läser på skolan, som helt saknar utbildade lärare trots att verksamheten bedrivits under ett helt läsår. Även skolans rektor är obehörig.

Huvudmannen fick i december 2012 tillstånd att bedriva gymnasiesärskola från och med läsåret 2013/2014. Strax innan läsårsstarten genomförde Skolinspektionen en så kallad etableringskontroll av skolan och redan då fann man brister inom bland annat personalkompetens, elevhälsa och lokaler. Efter att huvudmannen lämnat en skriftlig redovisning över vilka åtgärder som vidtagits avslutades dock ärendet.

Ett halvår senare genomförde Skolinspektionen tillsynsbesök på gymnasiesärskolan och en rad brister upptäcktes då – bland annat att rektorn saknar behörighet och att de två eleverna varken har tillgång till elevhälsa eller studie- och yrkesvägledning.

Det framkom även att undervisningen bedrivs av elevassistenter som saknar lärarutbildning. Skolan uppgav dock att elevassistenterna fick handledning i undervisningen av en extern konsult, som visade sig vara en psykolog som också saknar pedagogisk utbildning.

Huvudmannen fick ett föreläggande från Skolinspektionen om att åtgärda bristerna, men eftersom detta ännu inte gjorts i juni dras alltså tillståndet in.

Källa: http://www.metro.se/nyheter/alla-larare-saknar-utbildning-sarskola-forlorar-tillstandet/EVHnfC!1yJJkN4xsc2/.

Allt om Stockholm: Kultur, Nöje och Företag